Menu
 • Urob krok do lepšej budúcnosti

Študuj v Duáli…

Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava zabezpečuje od školského roka 2019/2020 v spolupráci so zamestnávateľmi systém duálneho vzdelávania . Naša spoločnosť sa rozhodla podporiť tento projekt a zapojila sa do tejto spolupráce.

Veríme, že týmto krokom pomôžeme študentom zapojiť sa do kvalitnejšieho vzdelania a zároveň im dáme šancu v reálnom pracovnom prostredí, kde môžu načerpať mnoho skúseností.

Duálne vzdelávanie je cestou k získaniu dobrého zamestnania, pri ktorom študenti študujú nielen teóriu ale prax, zároveň si zvyšujú svoju kvalifikácia. Tým majú vyššiu šancu na získanie kvalitného zamestnania.

Povolania, pre ktoré sa žiaci pripravujú v štúdijnom odbore 6317 M obchodná akadémia:

 • Odborný pracovník v oblasti účtovníctva
 • Odborný pracovník v oblasti personalistiky
 • Odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie
 • Všeobecný administratívny pracovník
 • Administratívny pracovník vo finančníctve
 • Administratívny pracovník verejnej správy a samosprávy
 • Technik v oblasti zriaďovania a prevádzky IKT služieb
 • Webový technik

Konkrétne pracovné činnosti, ktoré žiak bude vykonávať: 

  1. pracovné pozície zamerané na výkon ekonomických, obchodno-podnikateľských a administratívnych činností.
  2. zostavovanie finančného plánu a rozpočtu spoločnosti, odborné činnosti z oblasti účtovníctva, odmeňovania, rozpočtovania a financovania spoločnosti,
  3. správne vedenie účtovníctva v celom rozsahu, fakturáciu, správu daní, mesačné výkazy, ročnú uzávierku a závierku,
  4. vedenie mzdovej a personálnej agendy, spracovanie miezd, vedenie dochádzkového systému zamestnancov,
  5. cenové kalkulácie a prehľady jednotlivých zákaziek, pripravovanie podkladov pre spracovanie faktúr, skladové hospodárstvo,
  6. obchodné rokovania s dodávateľmi a odberateľmi,
  7. prezentačné a predajné akcie na podporu predaja,
  8. administratívnu podporu jednotlivých zložiek manažmentu,
  9. organizovanie pracovných porád, mítingov, školení, prípravu obchodných a služobných ciest, rezerváciu hotelov, leteniek,
  10. vypracovanie zápisníc z pracovných porád a rokovaní,
  11. vybavovanie telefonickej, mailovej a poštovej komunikácie s internými aj externými partnermi, štátnymi inštitúciami v štátnom jazyku i v cudzom jazyku,
  12. platobný a obchodný styk klientov, evidenciu a archiváciu dokumentov,
  13. tvorbu webových stránok a ich spravovanie.

Prijímacie skúšky sa budú konať samostatne pre žiakov v systéme duálneho vzdelávania a samostatne pre ostatných žiakov. Kritériá na prijatie na študijný odbor sú rovnaké. Bližšie informácie na http://www.oarv.edu.sk/odbory.html

Prečo práve duál? 

  1. Duálne vzdelávanie zabezpečuje prepojenie teoretického vzdelávania v škole s odbornou praxou u zamestnávateľa.
  2. Žiaci pred vstupom na trh práce získavajú praktické zručnosti – zvyšuje sa šanca na ich uplatnenie sa v praxi.
  3. Žiaci získajú od zamestnávateľa hmotné a finančné zabezpečenie uvedené v podpísanej učebnej zmluve s konkrétnym zamestnávateľom.

5 krokov žiaka a rodiča smerom k duálu 

1. krok
Ak sa žiak rozhodne pre duálne vzdelávanie, volí si aj zamestnávateľa, u ktorého sa bude prakticky vzdelávať.

2. krok
Žiak spolu so školou kontaktuje zamestnávateľa, s ktorým sa dohodne na podmienkach praktického vzdelávania.

3. krok
Zamestnávateľ vystaví žiakovi potvrdenie o možnosti praktického vzdelávania, ktoré žiak priloží k prihláške na prijímacie skúšky.

4. krok
Žiak sa aj po prijímacích skúškach môže rozhodnúť pre duálne vzdelávanie u vybratého zamestnávateľa až do 31. augusta.

Podmienky prijatia žiaka do školy

 • úspešné vykonanie prijímacích skúšok zo SJL a MAT
 • žiak môže podať prihlášku na štúdium, ak na výročnej klasifikácii za 8. ročník a polročnej klasifikácii za 9. ročník nemal známku horšiu ako dobrý

5. krok
Žiak, ktorý sa po prijatí do školy rozhodol pre duálne vzdelávanie, podpíše učebnú zmluvu so zamestnávateľom. Od septembra nastúpi do školy a v januári začína s praktickou prípravou pri zamestnávateľovi.

Hmotné zabezpečenie:

Firma poskytuje pracovné oblečenie a osobné ochranné pracovné pomôcky, ktoré zodpovedajú činnostiam, ktoré bude žiak vykonávať v rámci praktického vyučovania u zamestnávateľa. Stravovanie poskytne zamestnávateľ v cene, rozsahu a za podmienok, ktoré zodpovedajú podmienkam stravovania jeho zamestnancov.

 

Finančné zabezpečenie:

Podnikové štipendium a odmena za produktívnu prácu budú priznané podľa podmienok stanovených vo vnútornom predpise organizácie a podľa dohodnutých podmienok v učebnej zmluve so žiakom.